Canlılar Beslenirler
Beslenme şekillerine göre canlılar;
-Üreticiler/Yeşil bitkiler,Bazı bir hücreliler,Bazı bakteriler.
-Tüketiciler,Katı besinlerle beslenenler/otçullar,etçiller,hem otçul hem etçiller.
Çürükçül beslenenler/Bazı bakteriler,Bazı mantarlar. 
 -Hücrelerin yapılarını oluşturan,enerjilerini sağlayan,hayatsal olaylarını düzenleyen Organik ve inorganik maddelere besin denir.
Bu maddelerin dışardan sağlanmasına da beslenme denir
.Besin maddelerinin vücuttaki görevlerine göre:
-Yapıcı ve Onarıcı/Proteinler,su ve madensel maddeler.
-Enerji verici/Proteinler,Karbon Hidratlar,yağlar.
-Düzenleyici/Su,madensel maddeler,vitaminler.şeklinde incelenir.  
Maya mantarları,şapkalı mantarlar,bakterilerin büyük bir çoğunluğu çürükçül beslenirler.
Salgıladıkladıkları enzimlerle ölü hayvan ve bitki artıklarını ayrıştırırlar ve kendileri için gerekli besin maddelerini emerek(geçişme)alırlar.
Diğer bitkilerin de bu artıklardan yararlanmalarını sağlarlar.
Toprağa kazandırılan mineral tuzların tekrar kullanılmasını sağlarlar.
-Çürükçül yaşama olmamış olsaydı,dünya çöplüğe dönerdi.
Bu arada canlıların kulanabileceği besin miktarı azalırdı.
 Yaşama şekline göre canlılar;
-Birlikte yaşama,Komensalizm;bazı canlı tülerinin varlığı başka bir türün yaşamını olumlu yönde etkiler.Diğeri bu birliktelikten zarar veya yarar görmeyebilir.Köpek balıkları ile üzerlerinde veya civarlarında yaşayan balıklar.
Mutualizm(ortak yaşama),Birbirine fayda sağlayan birlikte yaşama şeklidir.İnsan barsaklarında yaşayan bazı bakteriler vitamin sentezleyerek insan sağlığını korur.İnsan barsağı ise bu tür bakterilerin yaşaması için ortam oluşturur.Su yosunlari ile bazı mantarların ortak yaşama şekli olan Likenler de mantar su yosununa solunum sonucu su ve karbondioksit,Su yosunu mantara Fotosentez sonucu besin ve oksijen sağlar.
-Parazit(Asalak)yaşama,bazı canlılar,bir başka canlıya zarar vererek besinlerini o canlıdan sağlanmasıdır.İnsan barsaklarında yaşayan barsak solucanları zarar vererek yaşar.
Besin Maddeleri;  
 İnorganik maddeler(Su,mineral,asit,baz ve tuzlar)  
-Su,hayvansal organizmaların % 65-95 ini,bitkilerin % 98 ini,tohumun % 15-5 ini oluşturur.-Su,yeşil bitkilerde
Fotosentez olayında Karbondioksitle birleşerek Glikoz şekerini oluşturur.
-Su,hücre metabolizmasında kimyasal tepkimelerde rol oynayan önemli bir çözücüdür.
-Su,besin ve atık maddeleri taşır.
-Su,vücut ısısını düzenler.  
Mineraller/elementler,hücrede protein,Karbonhidrat,yağ vb.organik maddelere bağlı olarak bulundukları gibi tuzlar halinde de bulunurlar.
-Mineraller,Vitamin,hormon,enzim vb.moleküllerin yapısına katılır.
-Kütlesi 70 Kg olan bir insanda 3 Kg mineral tuzları vardır.
-Ca,P,I,Fe,Na,Cl,K,Mg,F,S önemli minerallerdir.
-Mineraller,kanın basıcının ayarlanmasında,Kas kasılmasında ve sinirleri uyartıları iletmesinde önemli rol oynar.-Mineraller bazı enzimlerin yapısına katılarak ktalizör görevi görürler.  Asitler,Bazlar,Tuzlar canlı yapılarında yapı ver düzenleyici olarak işlevleri olur.Hücre içinde vehücrelerin arasında yer alırlar.
  
Organik maddeler (Karbonhidratlar,Proteinler,Yağlar ve Vitaminler)
 Karbonhidratların yapıları,C,H,O elementlerinden oluşur.
-Monosakkaritler/Glikoz,Fruktoz,Glaktoz
-Disakkaritler/Maltoz,Sakkaroz,Laktoz
-Polisakkaritler/Nişasta,Glikojen,Selüloz,Kitin
-Enerji sağlayan organik bileşiklerdir.
C6H12O6+6O2--->6CO2+6H2O+38ATP
-Canlıların yapısına da katılırlar(Nükleik Asit moleküleri olan DNA da DEOKSİRİBOZ,RNA ve ATP de RİBOZ şekeri olarak bulunurlar.)
-Hücre zarının yapısında glikoz,glikoprotein ve glikolipit olarak bulunur.
-Karbonhidratlar vücutta gereğinden fazla ise yağ(lipid)olarak depolanır.  Yağların(Lipidler)yapıları,C,H,O den başka P ve N tan oluşur.
Yağlar
-Yağlar vücudun en ekonokik enerji kaynağıdır.Karbon ve proteinlerin aynı miktarının verdiği enerjinin iki katı enerji verirler.-Yağlar suda çözünmez ya da çok az çözünür.Eter,Kloroform,Benzen,Aseton gibi or
ganik çözücülerde çözünürler.
-Yağlar,yağda eriyen(A,D,E,K)vitaminlerin vücuda alınmasında önemlidirler.-Yağlar,hayvansal(Tere yağı,kuyruk yağı,iç yağı)ve bitkisel(Zeytin,Ayçiçeği,mısır,Fındık,soya fasülyesi,fıstık vb.tohum yağları)dir.Hayvansal yağlar Hidrojen bakımından doymuş,bitkisel yağlar doymamıştır.Bitkisel yağlar bu nedenle beslenmede tercih edilir.
Proteinler 
Protenlerin yapıları,C,H,O den başka S,P veönemli oranda N tan oluşur.
-Proteinlerin hücrede çok önemli ve çeşitli işlevleri vardır.Bir kısmı yapıcı,bir kısmı düzenleyici ve hücre işlevlerini kotrol edici olarak görev yaparlar.
-Yapı,büyüme ve yaraların onarımını sağlarlar.Hemoglobinin bir kısmını hormonların önemli bir kısmını ve Antikorların yapısını oluştururlar.
-Proteinler hücrenin esas yapısını oluştururlar.
-Organizmanın hayatsal olayların düzenlenmesinde de görev yaparlar.
-20 çeşit Amino Asit molekülleri vardır.Bunların 12 tanesi vücutta üretilir diğerleri besinlerden sağlanır sağlanır.
-Vücudumuzda 20 amino asitten yüzlerce farklı proteinler sentezlenir.20 amino asitten farklı proteinlerin oluşumu,amino asitlerin farklı sayıda ve sırada birleşmeleri ile olur.  
Vitaminler 
 Vitaminlerin belirli bir molekül formülleri yoktur.
Bu nedenle Alfabetik harf sırasına göre adlandırılırlar.
-Çoğu yağda ya da suda çözünmüş halde alınır.yağda çözünenler A,D,E,K dir.Suda çözünenler ise B ve C dir
-Vitaminler,metabolizmada düzenleyici ve direnç artırıcı olarak rol oynarlar.
Bu özelliklerinden dolayı vücudun hastalıklardan krunmasında,kemik dokunun oluşması ve gelişmesinde,kanama ve kansızlığın önlenmesinde,büyüme ve gelişme ile üremede etkilidirler.
 -Canlı sistemlerinde ki katalizorlere(Tepkimelerin hızını artıran maddeler)enzim denir.
-Sıcaklık,pH dercesi,enzim yoğunluğu,su ve diğer Kimyasal maddeler enzimlerin etkili olmasında rol oynar.
-Enzimler,canlı hücrelerinde gerçekleşen yapım ve yıkım olaylarının(Metabolizma) başlaması için gerekli olan Aktivasyon enerjisini sağlar.  
  Nükleotidler,beş karbonlu şeker(Riboz ve Deoksiriboz),organik baz(Pürinler/Adenin ve Guanin,Primidinler/Citozin,Timin ve Urasil) ve Fosfat grubundan oluşur.

 
Nükleotidler taşıdığı organik bazın adını taşır.    
Nükleik Asitlerın yapıları,C,H,O,N,P Elemetlerinin birbirine düzenli bir şekilde bağlanması ile oluşan Nükleotitlerden oluşur.
-Nükleik Asitlerin yapı birimi nükleotitlerdir.
 

-Nükleik asitler,DNA(Adenin,Timin,guanın ve Citozin Nükleotitlerinden oluşur)ve RNA(Adenin,urasil,Guanin ve Citozin Nükleotitlerinden oluşur)molekülleridir.
DNA molekülünde Adeninle Timin arasında iki,Guaninle Citozin arasında üç zayıf bağ bulunur.
A=T ve G=C dir.Pürinler(A + G) ile Pirimidinler(T + C)eşittir.A+G/T+C=1 dir.A/T=G/C dir