Hareket

Hareket, yer değiştirmedir.
Yer deiştirme,Son konum ile ilk konum arasındaki vektörel uzaklıktır.
(en kestirme yoldur.)
 

Yer değiştirme(X ) = Son konum (X2) - İlk konum(x1)  dir.

 
Konum,sabit(değişmeyen) bir noktaya göre hareketlinin bulunduğu yerdir.
Kare şeklindeki bir tarlanın çevresinde(Dört kenar uzunluğu) bir tur atan çiftçinin yer değiştirmesi karenin bir kenar uzunluğudur.
Konum yer ve yer değiştirme büyüklükleri vektöreldir. Alınan yol ise skalerdir               
   ..E..D..C..B..A..K..L..M..N..O...P....
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
   m -4.. -3..-2..-1...0....1....2...3...4.....5....6.(m)
D noktasından N noktasına varan bir öğrencinin yer değiştirmesi(X),
(Başlangıç noktası olan A ya göre:
x1=-3m,
X
2=4m,

X=?
X=X2-X1    

X=4m-(-3m)X=7m dir.
Skaler büyüklük,bir birim ve bir sayısal değerle belirtilir.
Benim kütlem 40 Kg dır.
Vektörel Büyüklük,birim ve sayısal değerin yanında doğrultu ve yön ile belirtilirBenim ağırlığım düşey doğrultusunda aşağıya doğru 400 N dur.(40 kgx10 Kg/N=400N)   
HIZ  
Hız büyüklüğü vektörel olup yerdeğiştirme ve zaman büyüklüğünden türemedir.
Hareketlilerin eşit zaman araklılarında aldıkları yolu karşılaştırırısak,hız büyüklüklerini karşılaştırmış oluruz.
Hız birim zamanındaki yer değiştimedir.
Yani hareketlin 1 s deki yer değiştirmesidir.
Tanıma göre Hız=Yerdeğiştirme/zaman ifadesi yazılır.
V=X/tV=m/s dir.
Vektörel büyüklüklerin üstüne vektör işareti(--->)konur.
Hareketlinin izlediği yol,bir doğru boyunca ise doğrusal,eğri boyunca ise eğrisel hareket adını alır.
Hareketlinin hızı değişmiyorsa Sabit hızlı/ Doğrusal veya eğrisel hareket adını alır.
Hareketlinin hızı düzgün değişiyorsa(Düzgün hızlanan veya yavaşlayan)/Doğrusal veya eğrisel adını adılır.
Düzgün değişen harekete ivmeli hareket de denir.
İvme;birim zamanındaki hız değişimidir.
Yani 1 saniyedeki hızın değişme miktarıdır.Hız her bir saniyede düzenli artıyorsa ivme artı,hız her bir saniyede düzenli azalıyorsa ivme eksi olur.+/- ivme=V2-V1/t2-t1 şeklinde ifade edilir.
Hız birimi metre/saniye,zaman birimi saniye olursa ivme birimi de metre/saniye kare olurKonum/yer değiştirme-Zaman grafiği hızı verir.
Garafik doğrusunun eğimi hıza eşittir.
Hız-Zaman gafiği yer değiştirmeyi/yolu verir.
Grafik dğrursunun altındaki bölgenin alanı yer değştirmeye eşittir.
İvme-zaman grafiği hızı verir.
Grafiğin bulundğu bölgeye göre hızın değişimini gösterir.    
Newtonun hareket kanunları  
1.hareket kanunu:
Duran bir cisme etki eden bileşen kuvvetlerin toplamı(bileşke kuvveti) sıfır ise;cisim duruyorsa,durmaya,hareket ediyorsa,o andaki hızı ile hareketine devam eder.
(Eylemsizlik prensibi)
2.kanun:
Bir cisme etki eden bieşen kuvvetlerin toplamı(bileşke kuvveti)sıfırdan farklı ise,cisim sabit ivmeli bir hareket(Düzgün hızlanan veya düzgün yavaşlayan) yapar.
Sabit kuvvet etkisende olan bir cisim ivmeli bir hareket yapar.
Kuvvet değiştikçe ivme de değişir.Her defasında kuvvetin ivmeye oranı değişmez(sabittir)Bu oran cismin kütlesine eşittir.
Sabit kutvet etkisindeki cismin kütlesi,etki den kuvvetin,kazandırdığı ivmeye oranına eşittir.
m=F/a dır.
Kg=N/m/s
2.
3-Etki- tepki prensibi:Sırasında oturan bir öğrencinin ağırlığından dolayı sırasına bir kuvvet uygular(etki),sırasıda ona aynı şddette bir kuvvet uygular(tepki).
Etki ile Tepki kuvvetlerinin şiddetleri aynı olup,yönleri zıttır.
Eki ve tepki sonucu harket olursa,Etki ve tepki kuvvetleri farklı cisimler üzerinde uygulandığı için ikisinden biri hareket eder.
Topun yerde zıplaması,çucuğun,arabasını hareket ettirmesi gibi.  
 
Serbest Düşme  
Serbest düşme, bir cismin,Yer çekimi kuvveti etkisi ile Düşey doğrultuda yere doğru yaptığı ivmeli bir harekettir.
Yükse k bir yerden serbest bırakılan cisimler,kütleleri ne olursa olsun her bir saniyede hızları 9.81 m/saniye kadar artarak yere düşer.
Dolayısıyla yer çekimi ivmesi 9.81 m/s2  ( yaklaşık olarak g=10m/s2
alına bilir.)
Buna göre V=g.t olur
Aynı yükseklikte kütlerleri farklı cisimler, (havanın kaldırma kuvvetti önemsenmezse)aynı anda aynı hızda yere çarparlar.
 
 Sürtünme Kuvveti  
Sürtünme kuvett,icisim ile cismin dayandığı yüzeyler arasındaki hareketi engelleyici kuvvettir.
Sürtünme kuvveti,yüzeyin cinsine(k)ve cismin kütlesine bağlı olup,her ikisi ile doğru orantılıdır.
Sürtünme kuvveti hareket ettirici kuvvetle ters yöndedir.
F sürtünme kuvveti=k.sürtünme katsayısı x N tepki kuvveti dir.
N tepki kuvveti cismin ağırlığına tepki gösteren yüzeyin tepki kuvvetidir.
Sürtünme kuvveti olmamış olsaydı yeryüzünde hareketi kontrol etmek mümkün olmayacaktı.
Sürtünme kuvveti azaltmak için yüzeylerin cinsi değiştirilir.
yüzeyler arasına silindirler veya bilyeler konur.
Yüzeyler parlatılır, cilalanır.
Yüzeyler yağlanarak ısınma ve aşınma önlenir.