Atom ve İyon

 

 Atom, maddenin en küçük yapı taşıdır.

Atom denildiğinde (+) elektrik yüklü bir çekirdek ve (-) elektrik yüklü elektron denilen taneciklerin hareket ettiği yörüngeler akla gelir.

Çekirdek (+) elektrik yüklü, çevresindeki yörüngelerde hareket eden elektrolar (-) elektrik yüklü olduğunu, elektriklenme deneylerinden anlaşılır.

Yalıtkan bir maddenin(ebonit çubuk) yün kumaşa sürtünmesi sonucunda, ebonit çubuk elektriklenir ve hafif maddeleri çektiği görülür.

Çekirdek, (+) elektrik yüklü proton ve yüksüz prton taneciklerinin toplamı olup atomun kütlesini oluştur.

Atomun Kütle Numarası da kütleyi belirler.

Kütle No=+p sayısı+ n sayısı olur.

Proton sayıları element atomunun cinsini belirler.

Element atomları proton sayılarına göre oluşturulan atom numaraları ile belirlenir.

Atom No=Proton sayısıdır.

Elektronlar, belirli yörüngelerde belirli sayıda yer alırlar.

1.yörüngenin alabildiği elektron sayısı 2 tanedir.

2.yörüngenin ise 8 tanedir.

3.yörüngenin ise 18 tanedir.

Son yörüngenin alabileceği elektron sayısı en fazla 8 tanedir.

Sondan bir önceki yörüngenin ise 18 den fazla olmaz.

Her atomun elektron sayısı proton sayısına eşittir.

Yani (-)elektrik yükleri,(+)elektrik yüklerine eşittir.

Atom no=+p sayısı=é sayısıdır.   

 

İyon  

İyon,(+) veya (-) elektrik yüklü atomlardır.(Bazı atom grupları iyon halinde olabilir)

Enerjinin etkisi ile element atomlarının elektron sayıları değişebilir.

Bazı element atomları enerjinin etkisi ile elektron kaybeder(verir).

Yani,(+) elektrik yükleri (protonları)aynı kaldığı halde (-)elektrik yükleri (elektronları) azalır.

Bu durumda (+)elektrik yüklü atom yani (+) elektrik yüklü iyon oluşmuş olur.

Bazı element atomları elektron kazanır(alır).

Yani,(+) elektrik yükleri (protonları) aynı kaldığı halde (-) elektrik yükleri(Elektronları) artar.

Bu durumda (-) elektrik yüklü atom yani (-) elektrik yüklü iyon oluşmuş olur.

Atom+enerji=>(+) yüklü iyon+elektron örnek:Na0+enerji=>Na++1e-

Atom+elektron=>(-) yüklü iyon+ enerji örnek:Cl0+1e-=>Cl-+enerji

şeklinde gösterilebilir.

Sodyum  ve Clor atomları arasında elektron alış verişi sonucu oluşan Na+ ve Cl- iyonları

sofra tuzunu oluştururlar.

   

                Na+                      +                                                              Cl-                              =>>NaCl

  NOT: Elektroliz, elektrik akımı ile ayrıştırma işlemidir.

Üreteç, elektrolit, elektrot ve elektroliz kabından oluşur.

Maddeleri oluşturan atomlar, elektrik akımı ile iyonlarına dönüştürülür.

Oluşan iyonlardan (+)elektrik yüklü(katyon)olanlar üretecin (-)kutbuna bağlı toplama yerine (Katot) gider. Katottan é alarak atoma dönüşür.

(-)elektrik yüklü(Anyon)olanlar üretecin(+)kutbuna bağlı toplama yerine(Anot)gider.

Anotta é vererek atoma dönüşür.  

 

 İzotop atom:  Kütleleri farklı aynı cins atomlardır.

Aynı cins olmaları için proton sayıları/Atom numaraları aynı olmalıdır.

Kütlelerinin farklı olması için de nötron sayılarının farklı olması gerekir.

İzotop atomların Fiziksel özellikleri farklı, Kimyasal özellikleri aynıdır.

Hidrojenin üç izotopu vardır.

Normal Hidrojenin nötronu yoktur.

Döteryumun 1 nötronu vardır.

Tridyumun 2 nötronu vardır.

Hemen, hemen her elementin izotopu vardır.

Bundan dolayıdır ki elementlerin kütle numaraları kesirli sayılarla ifade edilir. 

 

Durgun elektriğin oluşumu (Elektriklenme)  

Ebonit gibi maddeler yün kumaşa sürtünmesi sonucu ebonit çubuğun bir kısım atomları yün kumaştan elektron alarak (-)elektrik yükü ile yüklenmiş olur.

Yün kumaşı oluşturan atomların bir kısmı elektronlarını verdiğinden (+) elektrik yükü ile yüklenmiş olur.

Benzer şekilde:

Cam gibi maddeler ipek kumaşa sürtünmesi sonucu elektron verdiğinden (+)elektrik,

ipek kumaş da cam çubuktan elektron aldığından (-) elektrik yükü ile yüklenmiş olurlar.

Sürtünme sonucu veya benzer yoldan (dokunma veya etki ile),

oluşan (-)ve(+) elektriksel kuvvetlere (elektrik yüklü maddeler)

durgun elektrik (elektrostatik),bu olaya da elektriklenme denir.

Demek ki elektrik enerjisinin kaynağı element atomlarının elektronlarıdır.

Element atomlarının elektrona ilgisi, elektron almaya veya vermeye elverişli olup olmadığıdır.

Elektrona ilgisi olan element atomları arasında elektron alış-verişi veya elektron ortaklaşması görülür.

Bu atomların bir araya gelmesi ile bileşik denilen farklı özellikte maddeler oluşur.

Bu özellik doğadaki maddelerin çok çeşitli olmasına neden olmuştur.

Sonuçta element atomlarının elektron sayılarının değişmesiyle yapıları ve özellikleri de değişmiş olur.