Bileşikler ve Karışımlar

Bileşiklerin Özellikleri   
Bileşik, kendisinden daha basit bir maddeye ayrışamayan maddedir. 
Bileşik, iki veya daha fazla maddelerin özelliklerini değiştirerek oluşturdukları maddeye denir. 
1-Bileşikler, kendilerini oluşturan maddelerin özelliklerini taşımaz. 
2-Bileşikleri oluşturan maddeler arasında belirli bir ölçü(oran)vardır. 
3-Bileşikler, kendilerini oluşturan maddelere Kimyasal Yöntemlerle ayrılır. 
4,Bileşiklerin erime ve kaynama sıcaklıkları belirlidir. 
5-Bileşiklerin belirli molekül formülleri vardır.   
Bileşikler genelde iki grupta incelenir. 
-İnorganik Bileşikler(Asitler, Bazlar,Tuzlar ve oksitler) 
-Organik Bileşikler(Karbon Bileşikleri)   
 
Asit, Baz, Tuz ve Oksitler  
ASİTLER 
Asit, suya Hidrojen iyonu veren maddelerdir. 
HCl>Hidroklorik asit, 
H2SO4>Sülfürik asit 
HNO3>Nitrik asit, 
H3PO4>Fosforik asit 
H2CO3>Karbonik asit vb 
Organik asitler( formik, asetik, sitrik, malik, tartarik vb) 
1-Sulu çözeltileri elektrik akımını iletirler 
2-Hepsinde Hidrojen vardır. 
3-İçlerine metal(Zn vb) batırılınca Hidrojen gazı çıkar. 
4-Turnusol kağıdına etki ederler. Mavi Turnusol’u kırmızıya çevirirler. 
Fenolftalein çözeltisi ile renk değişimi vermezler. 
5-Tatları ekşidir. Tahriş edicidirler tatlarına bakılmaz. 
6-Asitler Bazlarla birleşerek tuzları oluştururlar.     
BAZLAR
Bazlar, suya hidroksit iyonu veren maddelerdir.
Amonyak bazdır, sudan Hidrojen iyonu alır. 
NaOH>Sodyum hidroksit, 
Ca(OH)2>Kalsiyum Hidroksit, 
Mg(OH)2>Mağnezyum hidroksit, 
NH3>Amonyak 
1-Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. 
2-Sulu çözeltileri ele kayganlık duyusu verir. 
3-Tatları acıdır.Tahriş edicidirler tatlarına bakılmaz. 
4-Asitlerle birleştiklerinde asitlerin iletkenlik özellikleri dışında bütün özelliklerini yok ederler,(Nötrleşme tepkimeleri)Bu özellikten dolayı asit zehirlenmelerine karşı soda,baz zehirlenmelerine karşı limon,sirke ,yoğurt verilir. 
5-Turnusol kağıdına etki ederler.Kırmızı turnusolu maviye dönüştürürler.Fenolftalein çözeltisine pembe renk verirler. 
Tunusol kağıdı, Fenolftalein çözeltisi asit ve bazların tanınmasında kullanılır. 
Bu tür maddelere ayıraç=belirteç = indikatör denir. 
Ayıraç maddelerin tanınmasında kullanılan maddelerdir. 
Karbondioksitin tanınmasında kireç suyu kullanılır.(CO2, berrak kireç suyunun rengini bulandırır.) 
Nişastaların tanınmasında iyot çözeltisi kullanılır.(İyot çözeltisi nişastalara mavi-mor rengi verir) 
Proteinlerin ayıracı, Nitrik asittir.(Nitrik asit proteinlere sarı renk verir.) 
Yağların ayıracı beyaz kağıttır. Yağlar beyaz kağıda leke bırakır. 
NOT: Asitlik derecesi Hidrojen iyonunun yoğunluğuna bağlıdır. 
Bazlık derecesi Hidroksit iyonunun yoğunluğuna bağlıdır. 
Hidrojen iyonları ile Hidroksit iyonları eşit ise madde nötrdür. 
Hidrojen İyonları yoğunluğu pH ölçüsü ile belirlenir. 
Bir maddenin pH i, pH kağıdı veya pH metre aracı ile ölçülür. 
pH kağıdında 7 den sıfıra doğru renk değişimi asitlik derecesini, 
14 e doğru de bazlık derecesini gösterir. 
Suyun pH sıfırdır(Nötr). 
Limon,elma,patates asidik maddelerdir. 
Soğan,nane vb,deterjanlar bazik maddelerdir. 
Asitlik bazlık derecesi insan yaşantısında çok önemlidir. 
İnsan kanının pH 7,4 sabittir.7,8 in üstüne çıkarsa veya  
7 nin altına düşerse ölüm olur.    
 
TUZLAR
Tuzla, asit ve bazların birleşmesi veya  
Asitteki Hidrojenin yerine bir metalin gelmesi ile oluşan maddelerdir. 
HCl+NaOH=>NaCl+H2O 
H2SO4+Zn=>ZnSO4+H2 
Tuzlar, kristal yapılı erime ve kaynama sıcaklıkları yüksek maddelerdir.   
 
OKSİTLER
Oksitler, maddelerin oksijenle birleşmesi sonucu oluşur. 
Metal oksitler, Oksijenin metallerle , 
A metal oksitler, Oksijenin Ametallerle birleşmesi sonucu oluşur. 
4Fe+3O2=>2Fe2O3(Demir pası)>Metal oksit 
C+O2=>CO2 >Ametal oksit  
 
YANMA 
Oksijenin maddelerle yaptığı tepkimelere  denir. 
2Zn+O2=>2ZnO+ısı (yavaş yanmada ışık görülmez.)
C+O2=>CO2+ısı ve ışık(Çabuk yanmada ışık görülür.)
Ortam da oksijen az ise: C+1/2O2=>CO +ısı ve ışık olur.
ATEŞİ KOTROL altına alabilmek için
 tutuşma sıcaklığı düşürülür, yanıcı madde ile yakıcı madde birbirinden ayrılır.
Karışımların Özellikleri  
Karışım,i ki veya daha fazla maddenin özelliklerini değiştirmeden oluşturdukları maddeye denir.
1-Karışımlar, kendilerini oluşturan maddelerin özelliklerini taşırlar.
2-Karışımları oluşturan maddeler arasında belli bir ölçü(oran) yoktur.
3-Karışımlar, kendilerini oluşturan maddelere Fiziksel Yöntemlerle ayrılır.
4-Karışımların erime ve kaynama sıcaklıkları belirsizdir.
5-Karışımların belirli molekül formülleri yoktur
 Çözeltiler-Süspansiyonlar-Emülsiyonlar  
 
Çözelti ve çözünürlük  
Çözelti, iki veya daha fazla maddenin heterojen olarak karışması sonucunda oluşan maddelerdir.
Çözeltiler, çözen ve çözünen madde miktarlarına göre
Seyreltik ve Derişik çözeltiler şeklinde olabilir.
Çözeni çok, çözüneni az ise Seyreltik, Çözeni az çözüneni çok ise derişiktir.
Çözen ve çözünenin her ikisi de katı ise katı çözeltiler adını alır.
Alaşımlar katı çözeltilerdir.
Bilezik, Çelik
Çözeni sıvı çözüneni katı, sıvı, gaz ise
sıvı çözeltiler adını alır.
Şekerli su, Oksijenli su,Alkollü su
 Çözen ve çözünenin her ikisi de gaz ise gaz çözeltileri adını alır.
Hava bir gaz karışımı çözeltisidir.
Normal şartlarda çözücü içinde daha fazla madde çözünmüyorsa, Çözelti Doygun demektir.
 Çözünürlük,
Normal şartlarda 100ml(100cm3)su içinde çözünebilen madde miktarıdır.
Yemek tuzunun çözünürlüğü 36g /100ml dir.
Yani 1 atmosfer basıncında ve oda sıcaklığında l00 ml suda
çözünebilen yemek tuzu miktarı 36 g dır.
Fazla olursa dibe çöker.
Çözünürlük maddelerde ayırt edici bir özelliktir.
Çözünürlüğü, çözen ve çözünen maddenin cinsi, ortamın sıcaklığı ve basınç etkiler.
Katıların çözünürlüğü sıcaklıkla doğru orantılıdır. Basınçtan etkilenmezler.
Gazların yoğunluğu sıcaklıkla ters, basınçla doğru orantılıdır.
Su iyi bir çözüdür.
Sudan başka Alkol, Aseton, Tiner,Benzin,Benzen,Eter gibi farklı çözücüler vardır.
Şeker suda iyi çözündüğü halde Alkolü suda az çözünür.
Yağ lekeleri suda çözünmediği halde benzinde iyi çözünür.
Maddeyi küçük parçalara ayırma, karıştırma çözünürlüğe etkili değildir.
Ancak çözünürlüğü çabuklaştırır.
Çözeltiler, iyon yapılı(elektrolit) ise elektik akımını iletirler.
(Elektrik akımını taşıyan iyonlardır.)
 Asit, baz, tuz çözeltileri.
Çözeltiler, molekül yapılı ise elektrik akımını iletmezler. Şeker çözeltisi vb.
Organik asitlerin çözeltileri molekül yapılı olduğu halde elektrik akımını iletirler.
  
  Süspansiyon ve Emülsiyon  
Süspansiyon, katı maddelerin sıvı içinde heterojen olarak dağılması sonucu oluşan maddelerdir. Çocuklar için hazırlanmış toz antibiyotikler.
Emülsiyon, Sıvı maddelerin sıvı içinde heterojen olarak dağılması sonucu oluşan maddelerdir. Sıvı yağ su karışımı.  
 
Fiziksel ve Kimyasal Ayrıştırma Yöntemleri  
Karışımlar Fiziksel yöntemlerle kendilerini oluşturan maddelere ayrılır.
Karışımların durumuna göre Fiziksel yöntemlerden biri seçilir.
a)Mıknatıs ile ayırma
 b)Süzme yolu ile ayırma
c)Çöktürme yolu ile ayırma
d)Kaynama sıcaklığına göre ayırma.
e)Yoğunluk farkına göre ayırma
d)Çözünürlük farkına göre ayırma.
Bileşikler Kimyasal yöntemlerle kendilerini oluşturan maddelere ayrıştırılır.
Kimyasal yöntemlerde enerji ve belirli bir maddenin kimyasal değişmeye girmesi ile olur.
Suyun elektrolizi,
Su elektrik akımını iletmez.
Suyun içine soda (tuz) koyarsak elektrik akımı iletilir ve elektrik akımı ile
 su kendisini oluşturan
Hidrojen ve Oksijen elementlerine ayrıştırılır.
Cıva Oksit ısıtılırsa kendisini oluşturan Cıva ve Oksijen elementlerine ayrıştırılır.
Hidroklorik Asit içine Çinko batırılınca Çinko Hidrojenden daha fazla elektrona  ilgisi (aktif) olduğundan hidrojenin yerini alarak Hidrojen açığa çıkar,
2HCl +Zn=>ZnCl2 + H2