Kimyasal Bağlar

Kimyasal Bağ, Molekülü oluşturan atomları bir arada tutan çekim kuvvetidir.

 İyonik Kimyasal Bağ, Molekülü oluşturan atomlar elektron alış-verişi ile bir araya gelmişse aralarındaki bağ iyoniktir.iyon oluşumu sonucu oluşur.

İyonik bağ Metallerle Ametal atomları arasında elektron alış-verişi ile oluşan kimyasal bağdır.

Atom numarası 11 olan sodyum atomu ile Atom numarası 17 olan Klor atomları arasında oluşabilecek kimyasal bağı inceleyelim.

Atom no=11= +p sayısı= é sayısı dır.

O halde Sodyum atomunun 11 é u vardır.

Elektron düzeni ise 2,8,1 dir.

1.yörüngede 2,

2.yörüngede 8,

3.yörüngede 1 é u vardır.

Sodyum 1 é vermeye elverişlidir.

Sodyum, son yörüngedeki 1 é u vererek sondan bir önceki 8 é lu yörüngeye döner.

Böylece elektron düzenini soy gazların é düzenine benzeterek kararlı bir yapıya ulaşmış olur.

Atom no=17= +p sayısı= é sayısı dır.

O halde Klor atomunun 17 é u vardır.

Elektron düzeni ise 2,8,7 dir.

1.yörüngede 2,

2.yörüngede 8,

  1. yörüngede 7 é u vardır.

Klor 1 é almaya elverişlidir.

Klor atomu 1 é alarak son yörüngesini 8 elektrona tamamlar.

Böylece é düzenini soy gazların é düzenine benzeterek kararlı bir yapıya ulaşmış olur.

Sodyum klora 1 é vererek (+1 )yüklü iyonu oluşur. Klor 1 é alarak (-1)yüklü iyonu oluşur.

Farklı elektrik yüklü iyonlar arasında bir çekim kuvveti(iyonik kimyasal bağ) oluşur.

Sonuçta iyonik bileşik olan yemek tuzu (Sodyum Klorür) meydana gelir.

Özetle Sodyum ile Klor atomları arasındaki kimyasal değişmeyi gösterelim.

Na0+enerji=>Na+ +1 é

Cl0+1é => Cl- +enerji

Na+ + Cl- =>NaCl

Elektron sayılarının değişmesi ile yapı ve özellikler de değişir.

Bileşiklerin kendilerini oluşturan maddelerin özelliğini taşımaması bu özellikten kaynaklanır.

Sofra tuzu ,sodyum ve Klor elementlerinin özelliklerini taşımaz.  

Kovalent Kimyasal Bağ  

Kovalent Kimyasal bağ, elektronların ortaklaşa kullanılması ile oluşur.

A metaller elektrona ihtiyaçları olduğu için elektronlarını ortaklaşa kullanır.

Son yörüngelerindeki elektron sayılarını 8 e tamamlayarak elektron düzenlerini soy gazların elektron düzenine benzeterek kararlı bir yapıya ulaşmış olurlar.

Atom numarası 1 olan hidrojen elementi ile Atom numarası 8 olan Oksijen elementinin arasındaki kimyasal değişmeyi inceleyelim.

Atom No=1= +p sayısı=é sayıdır.

O halde Hidrojenin 1 é u vardır.

Elektron düzeni,1.

yörüngede 1 é u vardır.

Buna göre kendisini soy gaz olan Helyumun é düzenine benzetmesi için 1 é alması gerekir.

Hidrojen é almaya elverişlidir.

Atom No=8= + P sayısı= é sayısı dır.

O halde Oksijenin 8 é u vardır.

Elektron düzeni 2,6 dır

1.yörüngede 2,

  1. yörüngede 6 é vardır.

Buna göre kendisini Soy gaz olan Neonun é düzenine benzetmesi için 2 é alması gerekir.

Oksijen de 2 é almaya elverişlidir.

Metal bulamadıklarında/elektron verecek element kendi aralarında

é larını ortaklaşa kullanarak aralarında bir çekim kuvveti Kovalent Kimyasal Bağ oluştururlar

Oksijenin atomunun ihtiyacı olan 2 é u 2 Hidrojen atomu karşılar.

Su molekülü 2 Hidrojen ve 1 Oksijenden oluşur. H-O-H = H2O

Bileşikleri oluşturan maddeler arsında belirli ölçü olması bu özellikten kaynaklanır.

Hidrojen, oksijen, Azot,Klor vb. elementlerdoğada atom halinde bulunmazlar.

é na ihtiyaçları olduğundan iki atom arasında elektronlarını ortaklaşa kullanarak molekül halinde bulunurlar.(Atom ve Molekül sayfasında Molekül modellerini inceleyiniz)

Elektron ortaklaşması ile oluşan Kovalent Kimyasal Bağ iki atom arsında kısa bir çizgi ile gösterilir.

Karşılıklı 1 er é ortaklaşa kullanılırsa bir çizgi (1 bağ),2 é kullanırsa 2 çizgi(2 bağ),

3 é kullanılırsa 3 çizgi(3 bağ)ile gösterilir.

 

 

Kimyasal kovalent Bağ, polar veya A polar olabilir.

Aynı cins element atomları arasında olursa A polar

Farklı cins atomları arasında olursa Polardır.

Polar bağda bir atomun çekim kuvveti diğerine göre fazladır. A polar da ise atomların birbirine uyguladığı çekim kuvveti birbirine eşittir.

 

Kimyasal Tepkimeler (Reaksiyonlar)  

Kimyasal Değişmeler (Kimyasal Reaksiyon=Kimyasal Tepkimeler),değişmeye giren

ve değişmeden sonra oluşan maddelerin sembol ve Molekül Formülleri ile gösterilir.

Kısaltılarak kimyasal değişmelerin gösterilmesine Kimyasal Tepkime Denklemi denir.

H2+1/2 O2=>H2O

Kimyasal değişmeyi gösteren okun sol tarafındaki maddeler değişmeye giren,

sağ taraftakiler Kimyasal Değişmeden sonra oluşan maddelerdir.

Kimyasal tepkimelerde kütle korunur.

Levazye kuralı:

Kimyasal tepkimeye giren maddelerin kütleleri toplamı, Kimyasal tepkimden sonra oluşan maddelerin(ürün)kütleleri toplamına eşittir.

Buna göre Kimyasal tepkimeler DENKLEŞTİRİLİR.

Denkleştirme iki şekilde olur.

Ya Tepkimeye giren maddelerin atom sayıları oluşan ürünlere göre ayarlanır .

Ya da Ürünlerin atom sayıları giren maddelere göre ayarlanır.

H2 +O2=>H2O

  1. a) H2 +1/2 O2=>H2O
  2. b) H2 +O2=> 2H2O

Kimyasal tepkimeler, genelde Sentez(birleştirme),

Analiz (ayrıştırma)

ve yer değiştirme şeklinde olur.

2Na+Cl2=>2NaCl (sentez)

2H2O=>2H2+O2 (Analiz)

NaOH+HCl=>NaCl+H2O (yer değiştirme) 

KİMYASAL TEPKİMELERDE MADDELERİN MOL KÜTLELERİ KULLANILIR.

Element atomlarının kütleleri çok küçüktür.

Atomun kütlesini Çekirdek (+P sayıları + n sayıları) oluştur.

é lar çok hafif olduğu için ihmal edilmişlerdir.

1 +p veya 1 n taneciğine 1 atomik kütle birimi (a.k.b)denir.

1 atomik kütle birimi 1g kabul edilmiştir.

Her elementin 6,02x10 23 tane atomundan oluşan pakete 1 mol denilmiştir.

(1 Mol atomda avagadro sayısı kadar atom bulunur.)

Buna göre:1 MOL Hidrojen atomu 6,02x1023 tane atomdan oluşur ve 1g dır.(1 a.k.b)

Molekül için de durum aynıdır.

1 MOL Hidrojen molekülü(H2)6.02x1023  tane Molekülden oluşur ve 2 g dır(2 a.k.b)

1 Mol su molekülü 6,02x10 23 tane su molekülü içerir ve 18 g dır(18 a.k.b)  

 

Kimyasal tepkimeler enerji alarak oluşuyorsa endotermik,

enerji vererek oluşuyorsa ekzotermiktir.

2H2O+elektrik enerjisi=>2H2+O2 >Endotermik,

2H2+O2=>2H2O+ısı >Ekzotermik tepkimedir.     

 

Kimyasal Tepkimelerin önemi  

1-solunum olayı ekzotermik bir kimyasal tepkimedir.

2-Fotosentez olayı endotermik bir kimyasal tepkimedir.

3-hücrede meydana gelen Metabolizma(yapım-yıkım) olayları bir dizi Kimyasal tepkimelerdir.

4-İlaçlar, kimyasal tepkimeler sonucu oluşturulur.

5-Sentetik elyaf, iplik vb. maddeler, kimyasal tepkimeler sonucu geliştirilmiştir.

6-Sentetik boyalar, yapay gübreler vb. maddeler, kimyasal tepkimeler sonucu üretilir.