Maddelerin Sınıflandırılması

Maddelerin sınıflandırılması , maddeyi tanımada, incelemede kolaylık sağlama ve zamandan kazanma amacı ile sınıflandırma yapılır.

Ayırt edici özelliklere göre benzer özelliği taşıyanlar aynı gruba alınır.

Örnek/fiziksel hallerine göre katı, sıvı, gaz,

Elektrona olan ilgilerine göre de Metal, Ametal

Buna göre maddeler, üç grupta toplanır.

1-Karışımlar

2-Bileşikler

3-Elementler

Aynı cins atomlardan oluşan maddelere element denir.

Elementler, homojen ve saftırlar.

Bileşikler, farklı cins atomlardan oluşur. Homojen ve saftırlar.

Karışımlar, farklı element veya bileşiklerden oluşur.

Çözelti durumunda olan karışımlar homojen diğer karışımlar heterojendirler.

Elementler :

Element, kendisinden daha basit maddeye ayrışamayan maddelerdir.

Buna göre element, aynı cins atomlarda oluşan maddedir.

Elementler:

1-Metal 2-Ametal 3-Yarı metal olmak üzere üçe ayrılır.

Metallerin özellikleri

1-Metaller parlaktır.

2-İşlenebilirler(Şekillendirilebilirler).

3-Isı ve elektriği iyi iletirler.

4-Elektron almaya elverişlidirler.

5-Normal şartlarda Cıva hariç hepsi katıdır.

Ametallerin Özellikleri

1-Ametaller mattır.

2-İşlenemezler(şekilsizdirler)

3-Isı ve elektriği iyi iletmezler(grafit hariç)

4-Elektron almaya elverişlidirler.

5-Normal şartlarda bazıları katı, bazıları sıvı, bazıları gaz halinde bulunurlar.

Yarı metallerin özellikleri

Yarı metallerin bazı özellikleri metallere, bazı özellikleri Ametallere benzer.

Soy gazlar

Soy gazlar,8A(18)grubu elementleridir.

Son yörüngeleri elektrona doludur.(Helyumun 2 é diğerlerinin 8 tanedir.)

Bu özellik kararlı olmalarını sağlar(elektrona ilgileri olmadığından bileşik oluşturmazlar)

Gaz olduklar halde atom halinde bulunurlar.

NOT: Diğer element atomlarının son yörüngelerindeki elektron sayıları 8 e yakın veya 8 den uzaktır.

8 e yakın olanlar é alarak son yörüngeyi doldurur,8 den uzak olanlar é vererek son yörüngelerini kaldırarak bir önceki 8 é lu yörüngeye dönerler.

Bu özellik elektrona ilgileri olduğunu,kararlı olmadıklarını gösterir.

A metaller kendi aralarında é larını ortaklaşa kullanarak çeşitli bileşikler oluşturmuş olurlar.

Metallerle de é alış-verişi ile çeşitli bileşikler oluşturmuş olurlar.

Metaller kendi aralarında bileşik oluşturmazlar.

Elementlerin adlandırılması

Elementler, Latince adlarının baş harfleri Büyük Temel harflerle gösterilerek oluşturulan sembollerle(simgelerle) okunur ve yazılır.

Birçok elementin baş harfleri benzerdir.

Bu durumda ikinci plandaki elementin Baş harfinin yanına ikinci harf Küçük Temel harf olarak alınır.

İkinci harfler de benzerse üçüncü veya diğer harflerden biri alınır.

Hidrogenyum>>H

Helyum>>He

Carbon>>C

Calsiyum>>Ca

Clor>>Cl

Cadminyum>>Cd   vb.

Periyodik çizelge

periyodik çizelge, elementlerle ilgili bilgilerin kısaltılmış olarak gösteren tablodur.

Yatay sıralara Periyot denir. Element atomların yörünge sayılarını gösterir.

7 tane periyot vardır. Demek ki yörünge sayısı 1 olan hidrojenden başlayarak atom numarasına göre küçükten büyüğe doğru sıralanarak 7.yörüngeli atomlarla son buluyor.

Düşey sıralara Grup denir. Element atomlarının son yörüngelerindeki é sayılarını gösterir.

Son yörüngelerindeki é sayıları eşit olan elementle benzer özellik gösterir ve aynı gurupta yer alır. Bundan dolayıdır çizelge girintili çıkıntılıdır.

Yani benzer özellik taşıyan elementler alt alta gelmesi gerekir.

8 tane A Grubu

8 tane B Grubu(8 B Grubu üç gruptan oluşur)

toplam 18 Grup vardır.

Buna göre son yörüngesinde 1 é olan atom Grubundan başlayarak son yörüngesinde 8 é olan elementlerin oluşturduğu Grupla son bulur.