Köknar Köyü/Çaykara/Trabzon/Türkiye

Köyümüz, Köknar Köyü/Aşağı Ogene;Soğanlı Dağlarının Kuzeye bakan yamacında,Güneyde Karaçam Beldesi/Yukarı Ogene ve Bayburt ili Konursu İlçesinin Dumlu ve Kavlatan Köyleri, Batıda Uzuntarla Köyü/Alisinos ve Sürmene İlçesinin dağardı köyleri,Doğuda Uzungöl Beldesi ve Demirli Köyü,Kuzeyde Ataköy Beldesi,Çamlıbel ve Köseli Köyleri ile çevrilidir. Soğanlı Dağlarının yamaçlarından toplanıp, Karaçam Beldesi ve Kavlatan Köyü vadisinden gelen dereler Rofa dağınn bitiminde birleşir.Uzuntarla vadisinden gelen dere ile de Yataklar dağının bitiminde birleşerek Ogene deresini oluştururlar.Ogene deresi Kamara dağı bitiminde Uzungöl vadisinden gelen dere ile birleşerek Çaykara Solaklı deresini oluştururlar. Ogene deresinin oluşturduğu vadilerde yer alan yerleşim birimlerinin denizden yüksekliği 1000- 1100 metredir. Köyümüz, kayalıkların, çalılıkların, ormanların, tarlaların(bahçeler),çayırların(otluklar) ahşap ve beton evlerin birbiri üzerine yamanmış yamalı bir bohça görünümündedir. Köyümüz, İstanbuldan 1182 km, Ankaradan 864 km, ilimiz Trabzondan 99km,denizden /Of ilçesi 47 km, İlçemiz Çaykaradan 23 km Çaykara-Bayburt karayolu/D 915 üzerinde Bayburta 37 km uzaklıktadır.Köyümüz,ılıman bir iklime sahiptir.Ancak, yaz mevsiminde de çoğu günler sobalar yakılır.

Köyümüz,Çaykara İlçesinin/Çaykara ilçe olmadan önce Of İlçesinin eski yerleşim birimlerdendir.Ancak,Tarihi beş yüz yıl civarındadır.Kime sorarsanız aynı cevabı alırsınız.Hiç kimse yedi sülalesini sayamamakta/7x70=490 yıl dır.

1486 yılında Çaykara bölgesinde üç yerleşim birimin olduğu/Holayisa,Paçan ve Gorgora,1515- 1520 sayımlarında değişmediği,1554 yılı sayımında 9,1583 yılı sayımında 10 olduğu yazılıdır.

Ogene ile ilgili ilk kayıt 1528 tarihli olup, burası yaylanın yanında

mezra olarak kaydedilmiştir. Ogene mezrasının Hızır adlı sipahinin timarı olduğu görülmektedir. Bu mezranın yeni iskana açıldığı “hariç ez-defter” kaydından anlaşılmaktadır.

Köyümüzün 15.yy öncesi yerleşim yeri olduğu düşünülemez.1583te Ziraata açık 510 dönüm toprak vardı.Bu da her tarafın ormanlarla kaplı olduğunu gösterir.Yerleşim alanlarının Soğanlı dağının tepesinden aşağıya doğru kaydığı kuvvetli bir görüştür.Yayla ve mesire yerlerinin çoğu tarla olma şeklini günümüze kadar korumuştur.Ormanların da yukarıdan aşağıya doğru çekildiği görülür.Sahile doğru ulaşım,sonradan yapılan kervan yolu ile sağlanmıştır.Bu yol Rize,Of,Bayburt arasında atlarla taşımacılıkta kullanılıyordu. Bu bölgede yaşayan insanların "azıcık aşım kaygısız başım" düşüncesiyle insanlarla savaşmaktansa doğa şartlarıyla savaşmayı tercih etmiş olanların uzantılarıdır. Vurgundan,talandan,işgalden uzak kalmayı başarmışlardır.Bölge Rus işgali haricinde savaş,işgal görmemiştir.Rus işgali de Çaykara-Bayburt yolunun yapımı sırasında yaşanmıştır.Rus işgalinde dahi vurgun talan olmamıştır. Bölgede Trabzon Sancağına ait 1583 tarihli Tahrir ve Sicil kayıtlarına göre müslüman hane sayısı 14 nüfusu ise 72 dır. hristiyan hane sayısı 37 nüfusu ise 185 dır. 1486 yılında Çaykara bölgesinde üç yerleşim birimin olduğu/Holayisa,Paçan ve Gorgora,1515- 1520 sayımlarında değişmediği,1554 yılı sayımında 9,1583 yılı sayımında 10 olduğu yazılıdır. Bu olgu,Prokopiusun "Yapılar" adlı eserini yorumlayanların düşüncelerini DESTEKLEMEMEKTEDİR.Ogene ile Okenitiyi ilişkilendirmek yanlıştır .Oçena zamanla Ogene olmuştur.

Bölgede Yunan /Pontus, Rum,Bizans kültürünün izlerinin görülmesi,etnik kökenini,Yunan Kolonisinin uzantısı şeklinde değerlendirmek yanlıştır.Koloni ile ticaret yapanlar,iç içe yaşayanlar uzantı olmuyor da yüz kilometre içerde/ki,o dönemde öyle bir yerleşim biriminin olabileceği düşünülemediği halde uzantı sayılıyor.Pontus,Rum,Bizans kültürünün izlerinin görülmesi,Osmanlı döneminde islamlaştırılan hristiyan halkın kültürüne baskı yapılmamamsından kaynaklanmıştır. Halkımızın Trabzonda ticaretle uğraşan Yunan kolonisinin uzantısı olması mümkün değildir. Ogene nin tamamının sonradan dışarıdan gelen hristiyanların ve müslümanların yerleşimi ile hayat bulduğu, Trabzon un tarihini belirten kaynaklardan anlaşılır.