VALİLİK MAKAMINA  TRABZON
Trabzon İli Çaykara İlçesi Köknar Köyü halkındanım. Köyümüzde yapılması planlanan Hidro Elektrik Santralleri ile ilgili haberleri internet ortamında takip ediyorum ve çok üzülüyorum. Ancak, ÇED yönetmeliğinde“Halkın katılımı” konusu, halkın bilgilendirilmesi ve halkın görüşlerinin Bakanlığa iletilmesi gibi ifadelere rastlayınca sevinerek duygu ve düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istedim.
Ölçüldüğü varsayımı ile sanıldığı gibi su herkese yetecek kadar bol değildir. Bunun üzerinde durulması gerektiğine inanıyorum.
Yöre halkı geçimini dışarıdan sağlamaktadır. Yani gurbetteyiz. Gurbetten bıktık. Her an köyümüze dönme hazırlığı içindeyiz. Doğup büyüdüğümüz yerlere, ekip biçilecek tarla, bahçe ve otluklara ihtiyacımız var. Suyun ve kuşların sesine özlemimiz var. Derede alabalık çiftliği kurma hayallerimiz var. Organik tarım için projelerimiz var. Su değirmenleri bizi bekliyor. Köye dönmek ve orada yaşamak, nasıp olursa da orada ölmek. Canlı değilse bile cansız bedenlerimiz oraya dönüyor.  İstanbul’da evde hapsolmaktansa köyde özgür olmak daha doğru değil mi? Bizim için köyümüz buluşma ve dinlenme yeri oldu. Ne olur bizleri anlayışla karşılayınız. Buna gerçekten ihtiyacımız var.
Özellikle de tekrar ediyorum Kavlatan Köyünden beslenip gelen Karaver deresinin suyu çok yetersiz, tünellere alındığında dere yatağı çöplüğe dönüşecek.
Görünen köy kılavuz istemez. Ekteki manzaraları görmek ve yaşamak istemiyoruz.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.
 
 İhsan Ünal 
Emekli Fen Bilgisi Öğretmeni
Ferah m. Ferah c. Irmak s. No:36/15
Üsküdar/İstanbul

ÇED nedir? Nasıl hazırlanır?Çevre Etki Değerlendirme Raporu nedir?
Çevreye önemli etkileri olabilecek faaliyetlerle ilgili projelerin planlama aşamasından başlayarak; faaliyetin inşaat, işletme ve faaliyettin sona erdirilmesinden sonra meydana gelebilecek etkilerinin, proje hakkında karar alınmadan önce bilimsel yöntem ve tekniklerle incelenmesi, projenin tüm uygulama aşamalarında bu etkilerin ve önlemlerin izlenmesi ve denetlenmesi sürecidir.
ÇED’in Amacı
Ekonomik ve sosyal gelişmeyi önlemeden, çevre değerlerini ekonomik politikalar karşısında korumak, planlanan bir faaliyetin yol açabileceği bütün olumsuz çevresel etkilerinin önceden tespit edilip gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaktır ÇED Yönetmeliği’nin Dayanağı 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 10. Maddesinde; 
“Gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol açacak kurum, kuruluş ve işletmeler bir “Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu” hazırlarlar”.
 ÇED Gerekli - ÇED Gerekli Değil Kararı
Valilikce Yapılan İşlem Adımları: 
1)ÇED Yönetmeliği Ek II listesinde yer alan faaliyetler için hazırlanacak Proje Tanıtım Dosyası, faaliyet sahibine ait taahhütname ve vekaletname ile birlikte başvuru dilekçesi. Başvuru bedeli olarak İl Çevre ve Orman müdürlüğü Döner Sermaye hesabına yatırılması gereken 2.000 TL'lik banka dekontu. 
 2)Tesisin incelenmesi, (Projenin yeri ve türü incelenir. İncelemede Ek 5 listesi dikkate alınır.İnceleme ve değerlendirmede gerek görülürse Yönetmeliğin 17. Maddesindeki işlemler yapılır.) 
 3) Eleme Kontrol Listesi doldurularak inceleme ve değerlendirme işlemi tamamlanır, 
 4)"ÇED Gereklidir" ya da "ÇED Gerekli Değildir" kararı verilir, (Valilik, yapılan çalışmaları dikkate alarak proje hakkında “ÇED Gereklidir” veya “ÇED Gerekli Değildir  ” kararını  verir. ) 
 5)“ÇED Gerekli Değildir ” kararı  verilen projeler için ÇED Gerekli Değildir Belgesi  düzenlenir,  
 6)“ÇED Gereklidir” Kararı verilen projeler için Yönetmeliğin 17. maddesinin son paragrafında yer alan ““Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir”  kararı alınan projeler ( 7 nci madde uyarınca ) Çevresel Etki Değerlendirmesine tabidir. Bir yıl içinde( 8 inci maddeye göre) Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinin  başlatılmaması durumunda başvuru geçersiz sayılır.” hükmü gereğince Bakanlığa müracaat etmeleri proje sahibine bildirilir, 
 7)Valilik, verilen kararı proje sahibine, diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının taşra teşkilatlarına bildirir, 
 8)Maden Kanununa göre I.Grup (Kum, çakıl ) dışında ruhsatlandırılan projelere ilişkin verilen kararlar ve Proje Tanıtım Dosyasının birer nüshası Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’ne de gönderilir. 
 Valilikçe Yapılacak İşlemlerde Gerekli Belgeler   
 ·   Başvuru dilekçesi  
 ·   Çevre düzeni / İmar Planı (Bölgeye ait)  
 ·   Vaziyet planı  
 ·   Proje özeti, İş akım şeması, planlanan kapasite veya varsa kapasite raporu
 ·   Mülkiyete ilişkin bilgi ve belgeler
 Bakanlıkca Yapılan İşlem Adımları
 ÇED Süreci
 Ek I Listesinde yer alan projeler ile Ek II Listesinde yer alan ve ‘ÇED Gereklidir' kararı(Valiliklerce verilecektir) verilen projeler için;
 ·   Ek I Listesinde yer alan projelerde Ek III'e göre hazırlanan raporun veya ‘ÇED Gereklidir' kararı verilmiş projelerde ÇED Gereklidir kararı ve proje tanıtım dosyası ile birlikte Bakanlığa sunulması
 ·   Raporun veya dosyanın Bakanlıkca incelenmesi
 ·   Uygunsa, komisyon teşkili, raporun çoğaltılması
 ·   Komisyon toplantısı
 ·   Halkın katılımı toplantısı
 ·   Kapsam ve özel format belirleme toplantısı
 ·   Özel formata göre hazırlanmış raporun Bakanlığa iletilmesi
 ·   Bakanlıkca raporun incelenmesi
·   Raporun Bakanlıkta ve Valilikte halkın görüşüne açılması
 ·   1. İnceleme Değerlendirme Komisyon toplantısı
 ·   Eksikliklerin tamamlanması
 ·   2. İnceleme Değerlendirme Komisyon Toplantısı
 ·   Nihai ÇED Raporunun hazırlanması
 ·   ‘ÇED Olumlu' veya ‘ÇED Olumlu Değildir' kararı
 ·   Kararın Valiliğe, proje sahibine ve kurumlara bildirilmesi
30 Haziran 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde yapılan önemli değişiklikler:
Bizi ilgilendirenler 14.-18, ve 19.maddeler aşağıya alınmıştır.
17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin
MADDE 1 – 14 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Komisyonun sonuçlandırdığı Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu halkın görüş ve önerilerini almak üzere İl Çevre ve Orman Müdürlüğünde ve Bakanlıkta on işgünü görüşe açılır. Bakanlıkça projeyle ilgili karar alma sürecinde bu görüşler de dikkate alınır. Bakanlık halktan gelen görüşler ışığında rapor içeriğinde gerekli eksikliklerin tamamlanmasını, ek çalışmalar yapılmasını ya da İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunun yeniden toplanmasını isteyebilir. Gerekli çalışmaların yapılmasını müteakip Bakanlıkça nihai Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporunun üç işgününde komisyon üyesi sayısı kadar çoğaltılması istenir. Çoğaltılan nihai Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu beş işgünü içerisinde Bakanlığa sunulur.”
“(2) Bakanlık, Komisyonun rapor hakkındaki çalışmaları ve halkın görüşlerini dikkate alarak beş işgünü içinde proje için "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" ya da "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumsuz" kararı verir, bu kararı proje sahibine ve ilgili kurum ve kuruluşlara yazılı olarak bildirir. Valilik, alınan kararın içeriğini, karara esas gerekçeleri ile şartlarını ve halkın görüş ve önerilerinin Nihai Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporuna yansıtıldığını uygun araçlarla halka duyurur.”
 MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Proje sahibi veya yetkili temsilcisi "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararını aldıktan sonra yatırımın başlangıç, inşaat dönemine ilişkin izleme raporlarını Bakanlığa iletmekle yükümlüdür. Proje sahibi veya yetkili temsilcisi,"Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararını aldıktan sonra projede yapılacak Yönetmeliğe tabii değişiklikleri Valiliğe iletmekle yükümlüdür.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(a) “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı alınmaksızın başlanan faaliyetler Bakanlıkça, “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı alınmaksızın başlanan faaliyetler ise mahallin en büyük mülki amiri tarafından süre verilmeksizin durdurulur."Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" ya da "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı alınmadıkça yatırıma ilişkin durdurma kararı kaldırılmaz. 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir.”
Dayanak-1
14. maddede yapılan önemli değişiklik bilgisi;
“Halkın katılımı” konusu, halkın bilgilendirilmesi ve halkın görüşlerinin Bakanlığa iletilmesi gibi iki önemli işlevi sağlamaktadır.
Halk, ÇED sürecine ilk olarak kapsam belirleme aşamasında katılabilmektedir. Bununla ilgili haklarını bilmek ve sürece katılmak halkın sorumluluğudur. Ek 1 kapsamına giren projeler için kapsam belirleme aşamasında bir halkın katılımı toplantısı yapılması zorunludur. ÇED mevzuatı - 35 - uyarınca halkın ÇED sürecine katılımı sırasıyla 1) ÇED başvuru dosyasını Bakanlığa sunulduğu tarihten itibaren inceleyerek görüş bildirmesi, 2) kapsam belirleme aşamasında halkın katılımı toplantısına katılması,3) ÇED raporunun inceleme değerlendirme sürecinde, Bakanlık merkezinde veya il Çevre ve Orman Müdürlüğünde duyuru tarihinden itibaren halkın raporu inceleyerek görüş bildirmesi, 4) Nihai ÇED Raporunu on işgünü süreyle inceleyerek görüş bildirmesi,5) proje hakkında ÇED olumlu ya da ÇED olumsuz, ÇED gereklidir ya da ÇED gerekli değildir kararları verildiğinde bu kararın Valilik tarafından yöre halkına duyurulması,6) uygulamaya konulan projelerin izleme raporları hakkında halkın Valilik tarafından bilgilendirilmesi yoluyla sağlanmaktadır.
Dayanak-2
17 Temmuz 2008 tarihli ÇED Yönetmeliğine göre; Yatırımlardan önce, Çevresel Etki Değerlendirmesi incelemesi ve proje tanıtım dosyası hazırlanması yatırıma başlanılabilmesi için yeterli iken;
18. ve 19.maddelerde yapılan önemli değişiklikle 
Yatırıma başlamadan önce, Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı işlemlerinin tamamen sonuçlandırılarak ilgili yazıların alınmasının ardından faaliyetlere başlanabileceği, aksi halde''Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı alınmaksızın başlanan faaliyetler Bakanlıkça,  “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı alınmaksızın başlanan faaliyetler ise mahallin en büyük mülki amiri tarafından süre verilmeksizin durdurulur 
"Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" ya da "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir"  kararı alınmadıkça yatırıma ilişkin durdurma kararı kaldırılmaz. 2872 sayılıÇevre Kanununun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir.”eklinde ilgili madde değiştirilmiştir.
Bu gerekçelerle halkın görüşü alınırsa:
1-Özellikle Karaver deresinin suyu yetersizdir. Tünellere alındığında dere yatağı çöplüğe döner.
2- İnşaat sırasında patlamalardan su kaynakları kaybolabilir. İçme suyumuz yok olur.
3-Orman ve doğa tahribatı hat safhada olacak.
4-Köylümüzün hakları var. Göç eden köylülerimiz geriye dönüyor. Her birinin bir projesi var.Organik tarım, Alabalık çiftlikleri, turizm alanları, yaşlı emekliler için Bakım evleri vb.
5-Değirmenler çalışmayacak
7-Sulamada yararlanılmayacak.
8-Herkes evinin yanına kadar yol getirip yeni düzenlemeler yapıyor. Dere için birçok masraf ve sıkıntılara katlanmış oluyor.
9-Köylünün tamamı destek olması gerekiyor.
10- Köyümüzü Uzungöl gibi turizm alanı yapmaya çalışıyoruz.
11-Gerekirse projeyi köylü uygular. Su başkasına satılmaz.
12-Son çare iskan teklifi yapılır.